Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné nákupné podmienky Skupiny Mattoni 1873

0. Definícia pojmov a skratiek

Výrazy s veľkým počiatočným písmenom použité v týchto VNP i v súvislosti so Záväzkovým vzťahom majú na účely týchto VNP a akéhokoľvek Záväzkového vzťahu nasledujúci význam:

 • „Cena“ má význam uvedený v čl. 3. týchto VNP.
 • „Dodací list“ znamená akýkoľvek písomný doklad či odovzdávací protokol o dodaní Dodávateľom pre Odberateľa a prevzatí zo strany Odberateľa od Dodávateľa Plnenia, ktoré je predmetom príslušného Záväzkového vzťahu. Dodací list obsahuje najmenej údaje o Stranách, dodanom Plnení a dátume dodania.
 • „Dodávateľ“ znamená fyzickú či právnickú osobu, ktorá je voči Odberateľovi v Záväzkovom vzťahu na strane predávajúceho, poskytovateľa akýchkoľvek služieb, dodávateľa akéhokoľvek diela či iného dodávateľa akýchkoľvek výrobkov, služieb, diel či akéhokoľvek iného tovaru či komodít.
 • „Dodací termín“ znamená dátum, ku ktorému je Dodávateľ povinný dodať Odberateľovi Plnenie, ktoré je predmetom príslušného Záväzkového vzťahu.
 • „Dôverné informácie“ znamenajú všetky informácie, údaje, materiály, písomnosti, dokumenty, záznamy ústneho prejavu či akékoľvek iné informácie a údaje v akejkoľvek forme poskytnuté zo strany Odberateľa Dodávateľovi alebo ním inak od Odberateľa získané v súvislosti s týmito VNP, akýmkoľvek Záväzkovým vzťahom či akýmkoľvek Uzatvorením Záväzkového vzťahu či inak, týkajúce sa
  1. akéhokoľvek Záväzkového vzťahu a jeho jednotlivých podmienok, vrátane Cien,
  2. činnosti a podnikania Odberateľa a Skupiny Mattoni 1873 a najmä ich (či samostatných, alebo spoločných) obchodných či cenových stratégií, obchodných a podnikateľských plánov, obchodných partnerov a obchodných vzťahov, produktov, výrobných postupov, organizácie a zabezpečenia informačných systémov a technológií, účtovných, daňových a iných finančných skutočností, know-how, Práv duševného vlastníctva, zámeroch pred či po Uzatvorení Záväzkového vzťahu s Dodávateľom, či akékoľvek iné informácie obsahujúce údaje obchodnej, finančnej, výrobnej, technickej či strategickej povahy a súvisiace s podnikom Odberateľa či podnikmi Skupiny Mattoni 1873, či
  3. iné informácie a obchodné tajomstvá chránené podľa ustanovení § 504 Občianskeho zákonníka, ktoré nie sú verejne bežne dostupné a s ktorými Odberateľ zaobchádza spôsobom, z ktorého je zrejmá jeho vôľa uchovať také informácie v utajení či akékoľvek iné informácie výslovne označené ako „dôverné“, vo forme písomnej, ústnej či akejkoľvek inej.
  4. všetky Dôverné informácie zostávajú vo vlastníctve Odberateľa. Za Dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré boli v čase, keď boli Dodávateľovi poskytnuté, verejne známe, informácie, ktoré sa stanú verejne známymi po tom, čo boli Dodávateľovi poskytnuté inak, než v dôsledku porušenia zo strany Dodávateľa povinnosti utajenia či inej povinnosti Dodávateľa podľa týchto VNP či Záväzkového vzťahu, informácie, ktoré boli Dodávateľovi preukázateľne známe pred ich poskytnutím, a informácie, ktoré je Dodávateľ povinný pod hrozbou sankcie oznámiť príslušným štátnym orgánom na základe príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • „Faktúra“ má význam uvedený v čl. 3 ods. 5 týchto VNP.
 • „Lehota na odstránenie chýb“ má význam uvedený v čl. 6. ods. 5 týchto VNP.
 • „Lehota splatnosti“ má význam uvedený v čl. 3 ods. 10 týchto VNP.
 • „Miesto plnenia“ znamená sídlo Odberateľa zapísané v obchodnom registri ku dňu uskutočnenia príslušného Plnenia, ak nie je v súvislosti s príslušným Záväzkovým vzťahom výslovne dohodnuté iné miesto plnenia.
 • „Nárok z chýb“ či „Nároky z chýb“ má význam uvedený v čl. 6. ods. 5 týchto VNP.
 • „Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., Občiansky zákonník, v platnom znení.
 • „VNP“ znamená tieto Všeobecné nákupné podmienky Skupiny Mattoni 1873 zo dňa 1. 2. 2020, účinné od 1. 2. 2020.
 • „Odberateľ“ znamená spoločnosť, ktorá je súčasťou Skupiny Mattoni 1873, ktorá vystupuje v Záväzkovom vzťahu ako objednávateľ, kupujúci alebo má v Záväzkovom vzťahu obdobné postavenie ako príjemca Plnenia a platca jeho Ceny.
 • „Osobné údaje Odberateľa“ má význam uvedený v čl. 8. ods. 3 týchto VNP.
 • „Oznámenie chýb“ má význam uvedený v čl. 6. ods. 4 týchto VNP.
 • „Mattoni 1873“ znamená spoločnosť Mattoni 1873 a. s., právnickú osobu založenú v právnej forme akciovej spoločnosti podľa právnych predpisov Českej republiky, so sídlom Horova 3, PSČ: 360 01, Karlovy Vary, Česká republika, identifikačné číslo (IČO): 14706725, daňové identifikačné číslo (DIČ): CZ14706725, zapísanú v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Plzni, oddiel B, vložka 71.
 • „Plnenie“ znamená akékoľvek plnenie Dodávateľa akéhokoľvek druhu či charakteru podľa podmienok dohodnutých medzi Dodávateľom a Odberateľom v príslušnom Záväzkovom vzťahu, a to bez ohľadu na to, či ide o plnenie vecné či iné, v hmotnej či nehmotnej podobe, či akékoľvek iné plnenie Dodávateľa.
 • „Práva duševného vlastníctva“ znamená akékoľvek práva autorské a práva súvisiace s právom autorským a akékoľvek iné práva duševného či priemyselného vlastníctva akéhokoľvek druhu, ktoré sú predmetom ochrany podľa príslušných právnych predpisov Českej republiky či iného príslušného právneho poriadku, vrátane zákona č. 121/2000 Zb., autorský zákon, zákona č. 527/1990 Zb., o vynálezoch a zlepšovacích návrhoch, zákona č. 441/2003 Zb., o ochranných známkach, zákona č. 207/2000 Zb., o ochrane priemyselných vzorov, zákona č. 478/1992 Zb., o úžitkových vzoroch, ako aj obdobné predpisy EÚ v platnom znení.
 • „Predpisy na ochranu duševného vlastníctva“ znamenajú akékoľvek príslušné právne predpisy Českej republiky či akéhokoľvek iného príslušného právneho poriadku upravujúce Práva duševného vlastníctva.
 • „Skupina Mattoni 1873“ znamená akúkoľvek spoločnosť, organizačnú zložku či inú entitu, ktorá je súčasťou holdingu spoločnosti Mattoni 1873, a to kdekoľvek na svete.
 • „Strana“, resp. „Strany“ znamená Odberateľa alebo Dodávateľa, resp. Odberateľa a Dodávateľa.
 • „Účet Dodávateľa“ znamená účet Dodávateľa v banke či finančnom ústave podľa čl. 3. ods. 11 týchto VNP.
 • „Uzatvorenie Záväzkového vzťahu“ znamená
  1. podpis písomnej zmluvy, dohody či iného dohovoru medzi Odberateľom a Dodávateľom,
  2. písomnú akceptáciu písomnej objednávky Odberateľa Dodávateľom bez výhrad, odkazujúcu na tieto VNP ako na svoju neoddeliteľnú súčasť,
  3. konkludentnú akceptáciu písomnej objednávky Odberateľa Dodávateľom formou dodania výrobkov, tovaru, diel, iných komodít, služieb či iného Plnenia požadovaného zo strany Odberateľa v príslušnej objednávke Odberateľa či
  4. prípade výhrad Dodávateľa k objednávke Odberateľa písomnou akceptáciou príslušnej ponuky Dodávateľa zo strany Odberateľa.
 • „Predpisy o ochrane osobných údajov“ znamenajú zákon č. 110/2019 Zb., o spracovanie osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení, resp. všeobecne záväzný právny predpis tento zákon v budúcnosti nahradzujúci a súčasne nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).
 • „Záväzkový vzťah“ znamená akúkoľvek kúpnu zmluvu, zmluvu o diele, zmluvu o obstaraní veci či inú zmluvu, dohodu či dohovor zakladajúci záväzkový vzťah medzi Odberateľom ako príjemcom Plnenia a platcom jeho Ceny a Dodávateľom ako poskytovateľom Plnenia pre Odberateľa vzniknuté na základe Uzatvorenia Záväzkového vzťahu. Záväzkovým vzťahom sa na účely týchto VNP rozumie aj taká zmluva či dohoda, ktorá nie je upravená ako zmluvný typ, ak v nej Strany dostatočne určili predmet svojich záväzkov.

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto VNP tvoria neoddeliteľnú súčasť záväzných podmienok akéhokoľvek Záväzkového vzťahu medzi Odberateľom a akýmkoľvek jeho Dodávateľom v zmysle ustanovenia § 1751 Občianskeho zákonníka.

1.2. Odchýlne dohody v Záväzkovom vzťahu majú prednosť pred znením týchto VNP.

1.3. Dodávateľ Uzatvorením Záväzkového vzťahu potvrdzuje, že je právnickou osobou riadne založenou a existujúcou podľa práva Českej republiky či iného príslušného právneho poriadku či fyzickou osobou podnikateľom, majúcim oprávnenie na podnikanie podľa práva Českej republiky či iného príslušného právneho poriadku v rozsahu potrebnom pre riadne splnenie záväzkov Dodávateľa z príslušného Záväzkového vzťahu, je plne oprávnený na Uzatvorenie Záväzkového vzťahu a na splnenie záväzkov z neho plynúcich, že Uzatvorenie Záväzkového vzťahu nie je v rozpore s akoukoľvek jeho právnou či zmluvne prevzatou povinnosťou a že je spôsobilý poskytnúť včas a riadne Plnenie, ktoré je predmetom príslušného Záväzkového vzťahu.

1.4. Tieto VNP, Záväzkový vzťah, práva a povinnosť Strán v Záväzkovom vzťahu upravené či z neho vyplývajúce, vrátane záležitostí v týchto VNP či v Záväzkovom vzťahu výslovne neupravených sa riadia príslušnými právnymi predpismi Českej republiky, najmä Občianskym zákonníkom. Pre riešenie všetkých sporov zo Záväzkového vzťahu je na základe ustanovenia § 89a občianskeho súdneho poriadku (zákon č. 99/1963 Zb.) miestne príslušný všeobecný súd Odberateľa.

2. Plnenie

2.1. Predmet Plnenia musí byť vždy v súvislosti s príslušným Záväzkovým vzťahom písomne špecifikovaný.

2.2. Plnenie Dodávateľa sa uskutočňuje v Dodacom termíne v Mieste plnenia a považuje sa za uskutočnené na základe písomného potvrdenia príslušného Dodacieho listu zo strany Odberateľa.

2.3. Peňažité plnenia Odberateľa sa uskutočňujú v Lehote splatnosti na Účet Dodávateľa a považujú sa za splnené odpísaním príslušnej Ceny z účtu Odberateľa v prospech účtu Dodávateľa.

2.4. Strany sa zaväzujú úzko spolupracovať, najmä si poskytovať úplné, pravdivé a včasné informácie potrebné na riadne plnenie svojich záväzkov, pričom v prípade zmeny podstatných okolností, ktoré majú či môžu mať vplyv na plnení povinností zo Záväzkového vzťahu, je príslušná Strana povinná o takej zmene informovať druhú Stranu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do siedmich (7) dní po dni, ku ktorému taká zmena nastala.

2.5. Každá zo Strán sa zaväzuje poskytnúť druhej Strane nevyhnutnú súčinnosť umožňujúcu riadne plnenie povinností zo Záväzkového vzťahu.

2.6. V záujme optimálneho plnenia povinností vyplývajúcich zo Záväzkového vzťahu sú Strany povinné plniť riadne a včas svoje záväzky tak, aby nedochádzalo k meškaniu s ich plnením. Ak sa niektorá zo Strán dozvie, že hrozí nebezpečenstvo omeškania, či sa dostane do omeškania s plnením svojich záväzkov, je povinná oznámiť bez zbytočného odkladu druhej Strane dôvod omeškania a predpokladaný termín a spôsob jeho odstránenia. Práva oprávnenej Strany vznikajúce v dôsledku meškania druhej Strany týmto nie sú dotknuté, ak nie je v súvislosti so Záväzkovým vzťahom výslovne dohodnuté inak.

2.7. Strany sa zaväzujú plniť svoje záväzky zo Záväzkového vzťahu v súlade so všetkými príslušnými všeobecne záväznými predpismi a normami.

2.8. Žiadna zo Strán nie je zodpovedná za meškanie spôsobené meškaním s plnením zodpovedajúcich záväzkov druhej Strany.

2.9. Ak pri realizácii Záväzkového vzťahu nastanú okolnosti, za ktorých je z akéhokoľvek dôvodu vhodné zmeniť podstatné časti Záväzkového vzťahu, teda Dodacie termíny, Lehotu splatnosti, Cenu, Predmet plnenia, Miesto plnenia a pod., požiada Strana, u ktorej tieto okolnosti nastanú či ktorá sa o nich ako prvá dozvie, bez meškania písomne druhú Stranu o dohodnutí zmien podmienok Záväzkového vzťahu s konkrétnym návrhom zmien znenia príslušných podmienok Záväzkového vzťahu, vrátane odôvodnení uvedených zmien. Akékoľvek zmeny akéhokoľvek Záväzkového vzťahu vyžadujú na svoju platnosť schválenie Zmluvnými stranami písomnou formou.

2.10. Dodávateľ môže časť (či výnimočne po predchádzajúcej písomnej dohode s Odberateľom i celé) Plnenia zadať ako subdodávku, t. j. plniť povinnosti zo Záväzkového vzťahu prostredníctvom tretích osôb. K takému konaniu je nutný predchádzajúci písomný súhlas Odberateľa vyjadrený buď pri Uzatvorení záväzkového vzťahu, alebo samostatne neskôr. V takom prípade Dodávateľ plne zodpovedá za dodržiavanie všetkých povinností z príslušného Záväzkového vzťahu zo strany všetkých subdodávateľov rovnako, akoby Plnenie poskytoval sám. Dodávateľ zodpovedá za akékoľvek konanie či opomenutie všetkých subdodávateľov, ich zástupcov či zamestnancov, plne a v takom rozsahu, akoby išlo o konania či opomenutia Dodávateľa, jeho zástupcov či zamestnancov. V prípade, že Dodávateľ bude v omeškaní s úhradou ceny príslušnej subdodávky príslušnému subdodávateľovi, bude mať Odberateľ právo, nie však povinnosť, uhradiť za Dodávateľa cenu subdodávky takému subdodávateľovi priamo, a to po prerokovaní dôvodov omeškania s Dodávateľom. V takom prípade bude mať Odberateľ právo započítať akékoľvek sumy takto uhradené príslušnému subdodávateľovi oproti Cene, ktorú má za príslušné Plnenie zaplatiť Dodávateľovi. Odberateľ o takej úhrade ceny subdodávky písomne upovedomí Dodávateľa bez zbytočného odkladu po vykonaní tejto úhrady.

3. Cena a platobné podmienky

3.1. Ceny sú udávané v českých korunách (CZK), ak sa Strany výslovne nedohodnú inak.

3.2. Cena za Plnenie sa v každom jednotlivom Záväzkovom vzťahu uzatvára dohodou Strán, prípadne podľa vzájomne odsúhlasených cenníkov Dodávateľa („Cena“).

3.3. Cena nezahŕňa daň z pridanej hodnoty. Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná vo výške stanovenej podľa predpisov platných v deň vystavenia príslušnej Faktúry.

3.4. Ak nie je v týchto VNP či v súvislosti s jednotlivým Záväzkovým vzťahom stanovené inak, predpokladá sa, že cestovné náhrady, náklady na ubytovanie, náklady na prepravu, čas strávený na ceste, ako aj iné náklady či výdavky Dodávateľa vzťahujúce sa na Plnenie, sú zahrnuté v Cene.

3.5. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru – daňový doklad za Plnenie („Faktúra“) iba v prípade, ak bolo riadne a bezchybné Plnenie akceptované zo strany Odberateľa podpisom Dodacieho listu.

3.6. Zálohové platby sa pripúšťajú iba výnimočne a len na základe výslovnej dohody Strán v písomnej forme. Na účtovanie a platenie záloh sa použije primerane ustanovenie o platení fakturovaných Cien.

3.7. Faktúry musia spĺňať všetky náležitosti účtovných a daňových dokladov vyžadované platnými právnymi predpismi. Prílohu každej Faktúry tvorí kópia potvrdených Dodacích listov vzťahujúcich sa na Plnenie, ktorého Cena je fakturovaná.

3.8. Faktúry musia vždy obsahovať číslo príslušnej objednávky Odberateľa a musia byť zasielané na fakturačnú adresu Odberateľa.

3.9. Ak Faktúra nespĺňa náležitosti dohodnuté v týchto VNP či v jednotlivom Záväzkovom vzťahu, je Odberateľ oprávnený ju vrátiť Dodávateľovi s vytknutím chýb. V takom prípade Lehota splatnosti vrátenej Faktúry neplynie. Lehota splatnosti začne plynúť najskôr doručením Faktúry plne zodpovedajúcej dohodnutým náležitostiam.

3.10. Faktúru vystavuje Dodávateľ najskôr v deň písomného potvrdenia Dodacieho listu zo strany Odberateľa vzťahujúceho sa na Plnenie, ktorého Cena je predmetom fakturácie. Lehota splatnosti fakturovanej Ceny a všetkých iných Dodávateľom fakturovaných súm je šesťdesiat (60) kalendárnych dní a začína plynúť od toho z nasledujúcich dní, ktorý nastane najneskôr („Lehota splatnosti“):

 1. deň odovzdania a prevzatia Plnenia zo strany Odberateľa, alebo
 2. deň odovzdania/doručenia Faktúry Odberateľovi, alebo
 3. deň odovzdania/doručenia opravenej či znovu vystavenej bezchybnej Faktúry, ak ju Odberateľ vráti Dodávateľovi ako chybnú na opravu či vystavenie novej bezchybnej faktúry pred uplynutím lehoty 60 dní začínajúcej plynúť od najneskoršieho z dní uvedených vyššie pod písmenami a) až b).

3.11. Akékoľvek fakturované sumy a najmä Ceny sa platia bankovým prevodom v pracovných dňoch. Ak posledný deň Lehoty splatnosti pripadne na deň voľna či štátneho sviatku a ak Odberateľ zaplatí fakturovanú sumu prvého nasledujúceho pracovného dňa, nie je v omeškaní so splnením povinnosti zaplatiť. Platby sa uskutočňujú na Účet Dodávateľa dohodnutý v súvislosti so Záväzkovým vzťahom či oznámený Dodávateľom zvláštnym písomným oznámením vopred (nepostačí iba uvedenie nového bankového spojenia na Faktúre). V prípade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti nie je Odberateľ v omeškaní s platením fakturovaných súm, vrátane Cien. Fakturované sumy sa považujú za zaplatené odpísaním z účtu Odberateľa.

3.12. Dodávateľ je povinný registrovať všetky svoje bankové účty, na ktoré má Odberateľ vykonávať platby, u príslušného správcu dane, tak, aby sa Odberateľ nedostal do pozície ručiteľa DPH vymeranej Dodávateľovi v súlade s § 109 Zákona o DPH. Odberateľ bude vykonávať platby iba v prospech účtov registrovaných vyššie uvedeným spôsobom u správcu dane a iba v prospech účtov vedených v bankách v Českej republike (ďalej len „Bezpečný účet“). V prípade, že bude Odberateľ požiadaný o zaslanie platby na iný účet, je Odberateľ oprávnený pozastaviť platbu do dátumu, keď mu Dodávateľ poskytne číslo Bezpečného účtu. V prípade pozastavenia platby začína plynúť nová splatnosť dlžnej sumy, a to dňom oznámenia čísla Bezpečného účtu. Pokiaľ by v tom čase bol Odberateľ vyzvaný k platbe DPH z takej zadržanej platby v pozícii ručiteľa, Dodávateľ týmto zmocňuje Odberateľa k platbe DPH v jeho mene priamo u príslušného správcu dane a platba zostávajúcej časti bez DPH v prospech Dodávateľa bude vykonaná až následne.

3.13. Pokiaľ počas platnosti Záväzkového vzťahu Odberateľ zistí, že existujú údaje, že Dodávateľ je nespoľahlivým platcom DPH alebo o plnení niektorej inej podmienky povinnosti Odberateľa k DPH účtovanej Dodávateľom v súlade s ustanoveniami § 109 zákona č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, v platnom znení (ďalej len „ZDPH“) (prípadne v súlade s inými platnými ustanoveniami), je Odberateľ oprávnený zadržať platbu DPH a túto uhradiť až po predložení potvrdenia o riadnom a včasnom zaplatení DPH Dodávateľom na účet príslušného správcu dane alebo na základe výzvy správcu dane uhradiť túto daň v pozícii ručiteľa priamo na účet príslušného správcu dane. V prípade zadržania platby, alebo v prípade jej nezaplatenia (či už celkom, alebo sčasti) z vyššie uvedených dôvodov, je za sankcie alebo pokuty uložené na základe rozhodnutia správcu dane vždy zodpovedný Dodávateľ.

3.14 Dodávateľ ako poskytovateľ zdaniteľného plnenia sa zaväzuje bez meškania informovať Odberateľa ako príjemcu zdaniteľného plnenia o vzniku všetkých skutočností, ktoré sú spôsobilé zapríčiniť vznik ručenia Odberateľa za nezaplatenú daň v zmysle § 109 zákona č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, v platnom znení (ďalej len „ZDPH“). Dodávateľ uhradí Odberateľovi všetky škody vzniknuté v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti. Ide najmä o DPH, ktorú Odberateľ uhradil ako ručiteľ namiesto Dodávateľa na základe výzvy správcu dane, a to vrátane prípadného príslušenstva, a ďalej akékoľvek ďalšie preukázateľne súvisiace náklady.

4. Dodacie podmienky

4.1. Dodávateľ dodá Plnenie v Mieste plnenia na základe písomného oznámenia o pripravenosti Odberateľa na hmotnú prebierku, najneskôr však v Dodacom termíne. Dodacia podmienka je „DAP miesto plnenia“ (Incoterms 2010) pre dodávky v rámci Európskej únie, alebo „DDP miesto plnenia“ (Incoterms 2010) pre dodávky mimo rámca Európskej únie.

4.2. Dodanie Plnenia majúce nehmotný charakter bude predchádzať overeniu úplnosti a plnej funkčnosti všetkých produktov, ktoré sú predmetom takého Plnenia, a to na základe vykonania testovania týchto produktov používateľom Odberateľa a Dodávateľom na dátach a infraštruktúre Odberateľa, prípadne iným spôsobom zodpovedajúcim povahe Plnenia dohodnutým medzi Stranami.

4.3. Odberateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie akéhokoľvek Plnenia (či už hmotného, alebo nehmotného), ak predpokladá, že Plnenie nie je v akomkoľvek ohľade v súlade s podmienkami a požiadavkami na Plnenie dohodnutými v príslušnom Záväzkovom vzťahu, najmä že nie je v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení, nie je zabalené či nie je opatrené na prepravu dohodnutým spôsobom, a v prípade, že spôsob zabalenia či opatrenie na prepravu nie sú dohodnuté, spôsobom obvyklým a primeraným, či spoločne s Plnením nie sú dodané doklady nutné na prevzatie a na používanie Plnenia či doklady stanovené v Záväzkovom vzťahu či ak nezodpovedajú tieto doklady podmienkam dohodnutým v príslušnom Záväzkovom vzťahu. V prípade Záväzkového vzťahu zo zmluvy o diele je Odberateľ oprávnený odmietnuť prevzatie Plnenia v prípade, že Plnenie (dielo) nezodpovedá výsledku určenému v zmluve o diele, ktorá založila príslušný Záväzkový vzťah. V takom prípade je Odberateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorá založila Záväzkový vzťah, požadovať od Dodávateľa náhradu škody spôsobenej meškaním s dodaním Plnenia či, ak neodstúpil Odberateľ od zmluvy, požadovať od Dodávateľa odstránenie zistených nedostatkov. Dodávateľ je v takom prípade povinný tieto nedostatky odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote na odstránenie chýb (pozri čl. 6 ods. 5 týchto VNP), ak sa Strany výslovne nedohodnú inak. Odberateľ potom urobí ďalšiu kontrolu Plnenia. Ak boli špecifikované nedostatky odstránené a predmetné Plnenie je v súlade s podmienkami Záväzkového vzťahu, podpíše Odberateľ Dodací list. Toto ustanovenie sa použije primerane aj na poskytovanie služieb Dodávateľom či akýkoľvek iný Záväzkový vzťah.

4.4. Záväzok Dodávateľa urobiť pre pracovníkov Odberateľa či inej osoby školenie sa považuje za splnený podpisom písomného protokolu o vykonanom školení zo strany Odberateľa.

4.5. Ak bude Dodávateľ poskytovať akékoľvek Plnenia v priestoroch Odberateľa, je povinný dodržiavať vnútorné smernice Odberateľa upravujúce bezpečnosť práce, ochranu zdravia, ochranu životného prostredia a ochranu pred požiarom, ktoré mu budú v každom konkrétnom prípade odovzdané na oboznámenie.

5. Vlastnícke práva, práva použitia diela a prechod nebezpečenstva škody

5.1. Vlastnícke právo k Plneniu, ktoré má podľa podmienok Záväzkového vzťahu prejsť na Odberateľa, prechádza na Odberateľa dňom uskutočnenia Plnenia podľa čl. 2. ods. 2 týchto VNP, ak sa Strany nedohodnú inak.

5.2. Právo použiť Plnenie či akúkoľvek jeho časť („Právo použitia“), ktoré podlieha ochrane podľa Predpisov na ochranu duševného vlastníctva, prechádza na Odberateľa dňom odovzdania takého Plnenia podľa čl. 2. ods. 2 týchto VNP. Ak nestanovujú Predpisy na ochranu duševného vlastníctva ďalšie podmienky pre oprávnený výkon Práva použitia, Právo použitia prechádza na Odberateľa v plnom rozsahu, v akom príslušný Predpis na ochranu duševného vlastníctva umožňuje výkon Práva použitia objednávateľovi diela či poskytnutie Práva použitia autorovi či akejkoľvek inej osobe, ktorá má či vykonáva Práva duševného vlastníctva. Ak nie je dohodnuté inak či inak stanovené v príslušnom Predpise na ochranu duševného vlastníctva, Právo použitia prechádza na Odberateľa s účinnosťou ku dňu podpisu Dodacieho listu oboma Stranami vo vzťahu k Plneniu špecifikovanému v príslušnom Dodacom liste či zmluve, dohode, akceptovanej objednávke či inom dokumente, ktorý založil Záväzkový vzťah, na ktorý sa Dodací list vzťahuje.

5.3. Dodávateľ sa zaväzuje a zodpovedá Odberateľovi za to, že vo vzťahu k akémukoľvek Plneniu či jeho časti riadne prijal, vykonával (napríklad v súvislosti s označovaním výrobkov či služieb) či získal pre Odberateľa v súlade s Predpismi na ochranu duševného vlastníctva všetky dotknuté Práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na Plnenia a nutné na ich prevádzku a použitie. V opačnom prípade je Dodávateľ povinný uhradiť v plnom rozsahu všetky škody, ktoré Odberateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti vzniknú.

5.4. K Plneniam, ktoré sú celkom či sčasti autorskými dielami, poskytuje Dodávateľ Odberateľovi výhradnú licenciu či postupuje Odberateľovi výhradnú licenciu, ktorú podľa práva získal od autora diela, a to:

 1. na všetky spôsoby použitia diela ako celku aj ktorejkoľvek jeho časti;
 2. v rozsahu neobmedzenom a na obdobie bez obmedzenia, a to s Právom použitia na území ktoréhokoľvek štátu sveta;
 3. s právom Odberateľa dielo či ktorúkoľvek jeho časť ďalej upravovať, spracovávať či inak meniť, resp. používať v spojení s inými dielami, obrazovými či slovnými prvkami či zaradiť ho do diela súborného;
 4. bez povinnosti Odberateľa dielo ako celok či ktorúkoľvek jeho časť použiť; a
 5. s právom Odberateľa všetky či časť nadobudnutých práv (licencií) postúpiť či poskytnúť sublicenciu k dielu ako celku či ktorejkoľvek jeho časti tretej osobe, či už vrátane ďalších práv takto Odberateľom od Dodávateľa nadobudnutých, alebo bez nich, s právom tretej osoby ďalej licenciu postúpiť či poskytnúť podlicenciu.

Ak nebude výslovne v rámci Záväzkového vzťahu dohodnuté inak, licencia sa poskytuje, resp. postupuje bezplatne.

5.5. Nebezpečenstvo škody na odovzdaných hmotných Plneniach prechádza na Odberateľa dňom ich riadneho odovzdania k dátumu uvedenému v príslušnom Dodacom liste.

6. Záruka za akosť a zodpovednosť za chyby

6.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že dodané Plnenia budú vždy plne v súlade s podmienkami a požiadavkami na Plnenia dohodnutými v príslušnom Záväzkovom vzťahu, najmä že budú dodané v dohodnutom množstve, akosti a vykonaní, zabalené či opatrené na prepravu dohodnutým spôsobom, že spolu s Plnením budú dodané doklady nutné na prevzatie a na používanie Plnenia či doklady stanovené v Záväzkovom vzťahu. V prípade Záväzkového vzťahu zo zmluvy o diele budú Plnenia (diela) zodpovedať výsledku určenému v zmluve o diele, ktorá založila príslušný Záväzkový vzťah.

6.2. Dodávateľ sa zaväzuje, že všetky Plnenia budú plne spôsobilé na použitie na dohodnutý účel, budú funkčné podľa všetkej dodanej dokumentácie a zachovajú si dohodnuté vlastnosti, a to počas záručnej lehoty, ktorá predstavuje 24 mesiacov a začína plynúť od dodania Plnenia Odberateľovi, ak sa Strany nedohodnú inak.

6.3. Dodávateľ zodpovedá za chyby Plnenia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ak nie je v týchto VNP či v Záväzkovom vzťahu výslovne stanovené inak.

6.4. Práva zo zodpovednosti za chyby uplatní Odberateľ u Dodávateľa písomnou správou o chybách Plnenia, ktorú Dodávateľovi doručí najneskôr v posledný deň záručnej lehoty („Oznámenie chýb“).

6.5. V prípade dodania Plnenia, ktoré má chyby, môže Odberateľ voči Dodávateľovi uplatniť jeden či viac nasledujúcich nárokov:

 1. požadovať bezplatné odstránenie chýb, a to najneskôr do 5 kalendárnych dní od doručenia Oznámenia chýb Dodávateľovi („Lehota na odstránenie chýb“), dodaním bezchybného či náhradného Plnenia za Plnenie chybné, dodaním chýbajúceho Plnenia či jeho chýbajúcej časti;
 2. požadovať bezplatné odstránenie chýb opravou Plnenia, a to najneskôr v Lehote na odstránenie chýb, ak sú chyby odstrániteľné;
 3. požadovať odstránenie právnych chýb Plnenia, a to najneskôr v Lehote na odstránenie chýb;
 4. požadovať primeranú zľavu z Ceny Plnenia, najmenej však 5 % z tejto Ceny;
 5. ukončiť príslušný Záväzkový vzťah odstúpením;

(jednotlivo „Nárok z chýb“, spoločne „Nároky z chýb“).

6.6. Voľbu medzi Nárokmi z chýb oznámi Odberateľ Dodávateľovi v Oznámení chýb. Nároky z chýb uplatnené Odberateľom v Oznámení chýb, vrátane ukončenia príslušného Záväzkového vzťahu odstúpením, je Odberateľ oprávnený meniť bez súhlasu Dodávateľa, a to najneskôr v Lehote na odstránenie chýb alebo do začatia odstraňovania chýb Dodávateľom. Zmenu voľby Nároku z chýb oznámi Odberateľ Dodávateľovi rovnakým spôsobom ako Oznámenie chýb. Dodávateľ je povinný vydať Odberateľovi potvrdenie o tom, kedy Odberateľ doručil Dodávateľovi Oznámenie chýb, vrátane jeho zmeny, ako aj o vykonaní a spôsobe odstránenia chyby a čase jej trvania. Ak Dodávateľ neodstráni chyby v Lehote na odstránenie chýb, má Odberateľ právo na ukončenie príslušného Záväzkového vzťahu odstúpením a zaplatením zmluvnej pokuty za každý deň omeškania Dodávateľa s odstránením chýb vo výške päť stotín percenta (0,05 %) z Ceny Plnenia. Nárok Odberateľa na náhradu škody, ktorá vznikla meškaním Dodávateľa s dodaním bezchybného Plnenia či odstránením chýb, vrátane škody presahujúcej zmluvnú pokutu, nie je zaplatením zmluvnej pokuty dotknutý. V prípade vybavenia reklamácie niektorým zo spôsobov uvedených v bodoch (a) až (c) vyššie, plynie na nové či opravené Plnenie, či jeho novú či opravenú časť, odo dňa jeho dodania nová záručná lehota v trvaní 24 mesiacov, ak sa Strany nedohodnú inak. Ak Odberateľ uplatní niektorý z Nárokov z chýb uvedených v čl. 6. ods. 5 písmena (a) až (c) vyššie, a ak sa v priebehu Lehoty na odstránenie chýb ukáže, že chyby Plnenia sú v Lehote na odstránenie chýb neodstrániteľné, Dodávateľ túto skutočnosť okamžite, najneskôr však do 2 kalendárnych dní odo dňa, keď zistil neodstrániteľnosť chyby, oznámi písomne Odberateľovi. V prípade takej neodstrániteľnej chyby má Odberateľ právo uplatniť ktorýkoľvek z Nárokov z chýb podľa čl. 6. ods. 5 písmen (a), (c), (d) a (e) vyššie. Ak Odberateľ zvolí Nárok z chýb podľa čl. 6. ods. 5 písmena a) vyššie, no Dodávateľ nedodá náhradné plnenie v Lehote na odstránenie chýb, má Odberateľ právo na ukončenie príslušného Záväzkového vzťahu a zaplatenie zmluvnej pokuty za každý deň meškania Dodávateľa s odstránením chýb vo výške päť stotín percenta (0,05 %) Ceny Plnenia. Nárok Odberateľa na náhradu škody, ktorá vznikla meškaním Dodávateľa s dodaním bezchybného Plnenia, vrátane škody presahujúcej zmluvnej pokutu, nie je zaplatením zmluvnej pokuty dotknutý.

6.7. Za neodstrániteľnú chybu, pri ktorej Odberateľovi náležia Nároky z chýb a iné práva vrátane zmluvnej pokuty podľa bodu čl. 6. ods. 6 vyššie, sa tiež považuje chyba odstrániteľná, ak sa vyskytne opakovane najmenej po jednej vykonanej oprave Plnenia či akejkoľvek časti Plnenia (vrátane výmeny časti Plnenia), či väčší počet (viac než 1) akýchkoľvek chýb, ktoré sa vyskytnú súčasne. Neodstrániteľnou chybou trpia vždy Plnenia vyrobené z iného než výslovne dohodnutého či inak záväzne stanoveného materiálu či iným než záväzne stanoveným technologickým postupom a chyba, ktorej odstránením by utrpela funkcionalita, vzhľad alebo kvalita Plnenia. Ak Odberateľ neuplatní zľavu v minimálnej výške stanovenej v čl. 6. ods. 5 písmenom d) vyššie, stanoví sa výška primeranej zľavy dohodou Strán. Ak nedôjde k dohode o výške zľavy do 10 pracovných dní odo dňa doručenia príslušného Oznámenia chýb Dodávateľovi, je Odberateľ oprávnený:

 1. zvoliť iný Nárok z chýb; či, ak budú trvať na poskytnutí zľavy,
 2. obstarať vyčíslenie primeranej zľavy u nezávislého znalca, ktorého zvolí Odberateľ.

Náklady na znalca nesú obe Strany rovným dielom, avšak ak zľava vyčíslená znalcom bude vyššia než zľava navrhovaná zo strany Odberateľa, resp. ak bude nižšia iba o max. 10 %, potom tieto náklady nesie výlučne Dodávateľ. Dodávateľ a Odberateľ sú povinní si navzájom poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť s cieľom zaistiť rýchle a objektívne vyčíslenie primeranej zľavy. Týmto dohodnutým postupom nie je dotknuté právo Odberateľa vzniesť akékoľvek svoje nároky cestou súdneho či rozhodcovského sporu.
Dodávateľ sa zaväzuje o zľavu vyčíslenú znalcom znížiť Cenu príslušného Plnenia.

6.8. V prípade uplatnenia akéhokoľvek Nároku z chýb má Odberateľ súčasne právo na náhradu nákladov a výdavkov, ktoré im vzniknú v súvislosti s uplatnením Nároku či Nárokov z chýb a na náhradu škôd, ktoré vzniknú v dôsledku chýb akéhokoľvek Plnenia.

6.9. Odberateľ nie je povinný zaplatiť Cenu chybného Plnenia, či už celú, alebo zníženú, a Dodávateľ nie je oprávnený jej zaplatenie požadovať pred dodaním bezchybného Plnenia či pred uzatvorením dohody o primeranej zľave. V prípade ukončenia príslušného Záväzkového vzťahu nevzniká Dodávateľovi právo na zaplatenie Ceny príslušného Plnenia.

7. Komunikácia Strán

7.1. Strany spolu budú komunikovať buď písomne na adresy, faxové čísla či e-mailové adresy dohodnuté v súvislosti so Záväzkovým vzťahom, telefonicky či osobne prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov. Jednotlivé objednávky na základe rámcovej zmluvy o dodávke tovaru alebo služieb je možné zasielať i vo forme elektronickej výmeny dát..

7.2. Akékoľvek písomnosti sa doručujú druhej Strane na adresu jej sídla zapísaného v deň ich odoslania v obchodnom registri, faxové čísla či e-mailové adresy vzájomne si písomne oznámené Stranami ako faxové čísla a e-mailové adresy na doručovanie, ak sa Strany nedohodnú inak v súvislosti s konkrétnym Záväzkovým vzťahom. Účinky doručenia nastanú:

 1. pri osobnom odovzdaní či doručení kuriérnou službou v deň písomne potvrdený druhou Stranou ako deň prevzatia príslušnej zásielky,
 2. v prípade doporučenej pošty s doručenkou v deň doručenia uvedený na doručenke,
 3. v prípade faxu v deň uvedený na potvrdení o doručení na faxové číslo druhej Strany všetkých strán doručovanej písomnosti, a v prípade elektronickej pošty v deň uvedený v spätnej e-mailovej správe potvrdzujúcej doručenie e-mailovej správy na e-mailovú adresu druhej Strany. Písomnosti je možné tiež odoslať a doručiť elektronickou poštou či faxom na adresu či číslo, ktoré jedna zmluvná Strana oznámila písomne druhej Strane s cieľom komunikácie.

7.3. Akékoľvek písomnosti, ktoré majú povahu právneho úkonu, najmä ak sa týkajú, hoci nepriamo, trvania, účinnosti, zmeny či zrušenia Záväzkového vzťahu, musia byť doručené osobne, kuriérnou službou či doporučenou poštou s doručenkou.

8. Ochrana dôverných informácií, ochrana osobných údajov

8.1. Dodávateľ je povinný nakladať s Dôvernými informáciami ako s obchodným tajomstvom, najmä uchovávať ich v tajnosti a urobiť všetky zmluvné a technické opatrenia zabraňujúce ich zneužitiu či prezradeniu a nesprístupniť ich v žiadnej forme (vrátane ústnej) žiadnej tretej osobe ani žiadnemu svojmu pracovníkovi, zamestnancovi či poradcovi, ktorí nie sú písomne zaviazaní na ochranu dôvernosti informácií minimálne v rozsahu povinnosti na ochranu Dôverných informácií podľa týchto VNP.

8.2. Dodávateľ je povinný zaviazať na ochranu Dôverných informácií v rozsahu tohto čl. 8 svojich zamestnancov, iných pracovníkov, poradcov, konzultantov a zmluvných partnerov, ktorých Dodávateľ s predchádzajúcim písomným súhlasom Odberateľa prizve na akékoľvek rokovanie s Odberateľom. Týmto nie sú dotknuté povinnosti Dodávateľa stanovené právnymi predpismi pre nakladanie s informáciami označenými týmito predpismi za dôverné.

8.3. Ak Dodávateľ získa akokoľvek v súvislosti s týmito VNP či akýmkoľvek Záväzkovým vzťahom osobné údaje či ich časti spracovávané Odberateľom či inak súvisiace s Odberateľom a akýmikoľvek osobami, ktoré majú akýkoľvek vzťah k Odberateľovi („Osobné údaje Odberateľa“), zaväzuje sa Dodávateľ, čo sa týka takých údajov, splniť či zaistiť splnenie všetkých povinností podľa príslušných právnych predpisov, najmä Predpisov o ochrane osobných údajov, ktoré uvedené právne predpisy a najmä citovaný zákon vyžadujú, a obstarať všetky predpísané súhlasy. Tejto povinnosti sa Dodávateľ nemôže zbaviť. Ak bude nevyhnutné pre plnenie Záväzkového vzťahu splniť ohlasovacie povinnosti podľa citovaného zákona, realizácia predmetu Záväzkového vzťahu sa pozastavuje na obdobie do riadneho splnenia takých povinností a obe Strany sa zaväzujú vyvinúť všetku súčinnosť k splneniu týchto ohlasovacích povinností Dodávateľa.

8.4. Dodávateľ sa súčasne zaväzuje zaistiť, a to v prípadoch, keď v súvislosti s realizáciou predmetu Záväzkového vzťahu prídu jeho poverení pracovníci či poradcovia či iné s ním spolupracujúce osoby do styku s Osobnými údajmi Odberateľa, že nedôjde k neoprávnenému či náhodnému prístupu k Osobným údajom Odberateľa, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému použitiu či spracovaniu, ako aj k ich inému použitiu inak než v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi a najmä Predpismi o ochrane osobných údajov. Dodávateľ nesie plnú zodpovednosť za prípadné porušenie tejto povinnosti vo vzťahu k Osobným údajom Odberateľa zo strany akýchkoľvek osôb.

8.5. Za každé jednotlivé porušenie povinností uvedených v tomto čl. 8 je Dodávateľ povinný zaplatiť Odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z Ceny Plnenia, v súvislosti s ktorým Dodávateľ Dôverné informácie či Osobné údaje Odberateľa, ktorých sa jeho porušenie týka, získal. V prípade, že porušenie sa dotýka viacerých Plnení, zmluvná pokuta sa počíta zo súčtu Cien dotknutých Plnení.

8.6. Dodávateľ je povinný zaistiť utajenie Dôverných informácií počas trvania akéhokoľvek Záväzkového vzťahu s Odberateľom, a to až do uplynutia 5 rokov po jeho ukončení. Odberateľ je oprávnený požadovať od Dodávateľa doloženie dostatočnosti opatrení prijatých s cieľom utajenia Dôverných informácií a ochrany Osobných údajov Odberateľa.

8.7. V prípade ukončenia akéhokoľvek Záväzkového vzťahu nie je dotknuté žiadne ustanovenie o ochrane Dôverných informácií a Osobných údajov Odberateľa podľa tohto čl. 8, ak sa Strany nedohodnú výslovne inak.

9. Náhrada škody

9.1. Strany nesú zodpovednosť za spôsobenú škodu v súlade s platnými právnymi predpismi, týmito VNP a podmienkami príslušného Záväzkového vzťahu. Strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na predchádzanie škodám a na minimalizáciu vzniknutých škôd.

9.2. Odberateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku preukázateľne vecne nesprávneho či inak chybného pokynu, ktorý získali od Dodávateľa, a to v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi Odberateľa nezodpovedajú Dodávateľovi za žiadne nepriame, náhodné a následné škody, straty zmlúv, dát, prevádzkového času či straty používania akéhokoľvek zariadenia či procesu či za nedosiahnutie predpokladaných výsledkov v prevádzke podniku a nesplnenie podnikateľských zámerov. Výška náhrady akejkoľvek škody spôsobenej Odberateľom Dodávateľovi v súvislosti s akýmkoľvek Záväzkovým vzťahom bude v každom prípade obmedzená maximálnou sumou rovnajúcou sa Cene Plnenia zo Záväzkového vzťahu, v súvislosti s ktorým došlo k vzniku škody.

9.3. Odberateľ nie je zodpovedný za akékoľvek svoje omeškanie spôsobené meškaním s plnením záväzkov Dodávateľa.

9.4. Dodávateľ je povinný a týmto sa zaväzuje na vlastné náklady hájiť, odškodniť a nahradiť stratu s ohľadom na akýkoľvek nárok, ktorý vznikne pri vyšetrovaní, uplatňovaní, obhajovaní alebo zaisťovaní akéhokoľvek nároku, priamo alebo nepriamo sa týkajúceho alebo vzniknutého z akejkoľvek ujmy na zdraví (vrátane smrti) v priebehu prác vykonávaných Dodávateľom v prevádzke Odberateľa, s výnimkou prípadu, keď je také zranenie (vrátane smrti) spôsobené iba a priamo nedbalosťou Odberateľa.

10. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť – vyššia moc

10.1. Žiadna zo Strán nie je zodpovedná za meškanie so splnením svojich záväzkov spôsobeným okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (vyššou mocou).

10.2. Každá zo Strán sa zaväzuje upozorniť druhú Stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť brániacu riadnemu plneniu jej povinností zo Záväzkového vzťahu. Strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na prekonanie okolností vylučujúcich zodpovednosť.

11. Sankcie

11.1. V prípade meškania so zaplatením peňažitej sumy je Strana, ktorá je so zaplatením v omeškaní, povinná zaplatiť druhej Strane úrok z omeškania z dlžnej sumy vo výške 0,025 % dlžnej sumy za každý deň omeškania.

11.2. Vznikom nároku na zaplatenie zmluvných pokút, ich vyúčtovaním či zaplatením nie je dotknutý nárok Odberateľa voči Dodávateľovi na náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia, za ktoré prislúcha zmluvná pokuta, vrátane škody prevyšujúcej výšku zmluvnej pokuty.

12. Platnosť a účinnosť

12.1. Tieto VNP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 2. 2020 a platia pre všetky Záväzkové vzťahy uzatvorené po 1. 2. 2020.

12.2. Záväzkový vzťah nadobúda platnosť a účinnosť dňom Uzatvorenia Záväzkového vzťahu, ak nie je Stranami v konkrétnom prípade dohodnuté niečo iné.

12.3. Okrem ďalších prípadov ukončení upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä Občiansky zákonník) a/alebo zakotvených v týchto VNP je možné Záväzkový vzťah, ak nie je Stranami v konkrétnom prípade stanovené inak, predčasne ukončiť:

 1. písomnou dohodou Strán, ktorej súčasťou je spravidla aj vyrovnanie vzájomných záväzkov a pohľadávok;
 2. písomným ukončením Záväzkového vzťahu odstúpením, a to v prípade
  1. podstatného či nepodstatného porušenia povinností zo Záväzkového vzťahu;
  2. z dôvodu nepodstatného porušenia povinností je možné Záväzkový vzťah ukončiť odstúpením iba vtedy, ak Strana, ktorá je v porušení, napriek písomnému upozorneniu oprávnenej Strany neurobí nápravu ani v primeranej lehote na nápravu, ktorá jej bola v písomné výzve poskytnutá oprávnenou Stranou, alebo ak druhá Strana v jednom Záväzkovom vzťahu poruší akúkoľvek povinnosť najmenej druhýkrát;

c. písomným ukončením Záväzkového vzťahu odstúpením, a to z dôvodu začatia insolvenčného konania vo vzťahu k Dodávateľovi či Odberateľovi ako dlžníkovi, alebo ak bude rozhodnuté o zrušení a likvidácii Dodávateľa či Odberateľa alebo ak vstúpi Dodávateľ či Odberateľ do likvidácie;

Odstúpenie bude účinné odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení, ak v samotnom písomnom oznámení nebude určený deň neskorší.

12.4. Podstatným porušením povinností Strany zo Záväzkového vzťahu sa rozumie najmä:

 1. meškanie s plnením nepeňažitých záväzkov dlhšie než sedem (7) kalendárnych dní a meškanie s plnením peňažitých záväzkov dlhšie než šesťdesiat (60) dní;
 2. porušenie akejkoľvek povinnosti Dodávateľa uvedenej v čl. 5 týchto VNP;
 3. porušenie akejkoľvek povinnosti Dodávateľa uvedenej v čl. 6 týchto VNP, na ktoré Odberateľ najmenej raz písomne Dodávateľa upozornil a ktoré Dodávateľ napriek tomu nenapravil;
 4. porušenie akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. 8 týchto VNP.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť či previesť práva a povinnosti vyplývajúce zo Záväzkového vzťahu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Odberateľa. Odberateľ je oprávnený bez súhlasu Dodávateľa postúpiť či previesť akékoľvek práva a povinnosti zo Záväzkového vzťahu na akúkoľvek osobu v rámci Skupiny Odberateľa.

13.2. Dodávateľ súhlasí s tým, aby Odberateľ započítaval akékoľvek svoje splatné aj nesplatné pohľadávky voči Dodávateľovi proti akýmkoľvek splatným i nesplatným pohľadávkam Dodávateľa. Odberateľ je povinný o každom vzájomnom zápočte informovať Dodávateľa.

13.3. Dodávateľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Odberateľa nepostúpi žiadne svoje práva vyplývajúce zo Záväzkového vzťahu či týchto VNP (vrátane prípadných peňažitých pohľadávok voči Odberateľovi) na tretiu osobu ani k takým právam nezriadi záložné či iné právo v prospech tretích osôb, a to vždy pod sankciou neplatnosti takého právneho úkonu.

13.4. Ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na niektoré ustanovenia Záväzkového vzťahu či týchto VNP, je neplatné iba toto ustanovenie, ak z jeho povahy či obsahu či z okolností, pri ktorých bolo dohodnuté či stanovené, jednoznačne nevyplýva, že ho nie je možné oddeliť od ostatného obsahu a ostatných ustanovení Záväzkového vzťahu či týchto VNP.

13.5. Všetky vyhotovenia zmluvy, dohody, akceptované objednávky Odberateľa či iného úkonu zakladajúceho Záväzkový vzťah sú rovnocenné a majú platnosť originálu. V prípade rozporov medzi jednotlivými jazykovými verziami je rozhodujúca verzia v českom jazyku. V prípade, že zmluva, dohoda, akceptovaná objednávka Odberateľa či iný úkon zakladajúci Záväzkový vzťah nie sú spísané v češtine, je rozhodujúce znenie v angličtine, ak nie sú spísané ani v angličtine, je rozhodujúca tá verzia, ktorú označia Strany príslušného Záväzkového vzťahu za rozhodujúcu jazykovú verziu.

13.6. Tieto VNP sú vyhotovené v českom, slovenskom, talianskom a anglickom jazyku. V prípade rozporov medzi týmito jazykovými verziami je rozhodujúca verzia česká.

13.7. Tieto VNP rušia všetky predchádzajúce verzie Všeobecných nákupných podmienok Mattoni 1873 platných pre nákup, najmä VNP platné a účinné od 1. 12. 2018.

13.8. Tieto VNP sú pre Odberateľa aj Dodávateľa záväzné ako súčasť Záväzkového vzťahu. Uzatvorením Záväzkového vzťahu pristupuje Dodávateľ k týmto VNP.

13.9. Strany sa výslovne dohodli, že ustanovenia § 1740 odseku 3, § 1799 a § 1800 OZ sa neaplikujú na Kúpnu zmluvu a práva a povinnosti z nich vzniknuté. Dodávateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa necíti byť a nepovažuje sa za slabšiu zmluvnú stranu v porovnaní s Odberateľom, že mal možnosť oboznámiť sa s týmto textom, rozumie jeho obsahu a má v úmysle im byť viazaný a že všetky zmluvné ustanovenia boli s Mattoni 1873 riadne prediskutované.

13.10. Na zmluvný vzťah medzi Dodávateľom a Odberateľom, ktorého súčasťou sú tieto VNP, sa neuplatní ustanovenie § 1793 Občianskeho zákonníka (neúmerné skrátenie) ani § 1796 (úžera) Občianskeho zákonníka, pokiaľ ide o Dodávateľa konajúceho v rámci jeho podnikateľskej činnosti či výkonu povolania.

13.11. VNP sú dostupné na internetovej adrese www.mattoni1873.com a sú vyhlásené a platné od 1. 2. 2020. V prípade ich zmeny bude na rovnakej internetovej adrese vyhlásené nové plné znenie s uvedením dátumu platnosti a účinnosti.